Vizioni ynë

Çdo fëmijë është pjesëtar i një familjeje dhe rritet me dashuri, respekt dhe siguri