Avokimi

Fusha e Avokimit në SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë

Avoko Tani!

Në SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë, Avokimi ka kuptimin e marrjes së veprimeve të ndryshme për të përmirësuar politikat dhe praktikat e ndryshme të cilat ndikojnë në mirëqenien e fëmijëve që janë në rrezik të humbjes së përkujdesjes prindërore ose e kanë humbur kujdesin prindëror. Bazuar në përvojën shumëvjeçare në punë me fëmijët
pa përkujdesje, ne mundohemi që të ndikojmë tek politikë-bërësit, institucionet si dhe shoqërinë që të punojnë për ndryshimet politike, shoqërore, ekonomike dhe kulturore të cilat u sigurojnë fëmijëve gëzimin e plotë të drejtave të tyre, në një ambient përkrahës
dhe të zhvilluar.

Si një organizatë me përvojë të madhe në ofrimin e kujdesit cilësor alternativ për fëmijët, ne punojmë në partneritet me qeveritë, komunitetet dhe aktorët e tjerë përkatës për të rritur kapacitetet për të përmbushur dispozitat e Udhëzimeve të OKB -së për Kujdesin Alternativ për Fëmijët. Kjo përfshin mbështetjen e përpjekjeve për të forcuar familjet në mënyrë që fëmijët të mund të qëndrojnë me familjen e tyre të origjinës.

Të gjithë fëmijët kanë të drejta të barabarta për kujdes dhe mbrojtje dhe për të jetuar një jetë të shëndetshme. SOS Fshatrat e Fëmijëve mbron dhe promovon këto të drejta për të gjithë fëmijët në nivel global, rajonal dhe kombëtar. Ne punojmë me partnerë për të përmirësuar ligjet, politikat dhe praktikat në mënyrë që secili fëmijë dhe i ri, dhe familjet e tyre të marrin kujdesin dhe mbështetjen e nevojshme. Duke mbrojtur mbrojtjen e të drejtave të tyre, të gjithë fëmijët mund të bëhen vetja e tyre më e fortë.

Të drejtat e fëmijëve përcaktohen në kornizat ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare që përcaktojnë të drejtat themelore që ka çdo fëmijë. Fëmijët në kujdes alternativ janë veçanërisht të prekshëm. Ne ndërmarrim veprime për të përforcuar zërat e tyre dhe për t’i sjellë ata në ballë të politikave dhe vendimmarrjes, duke punuar me shtetet dhe partnerët për të ndihmuar që fëmijët që kanë humbur kujdesin prindëror ose rrezikojnë ta humbin atë të mbrohen, kujdesen dhe fuqizohen dhe se të drejtat e tyre respektohen. Ne jemi të përkushtuar për të siguruar të drejtat e të gjithë fëmijëve. Konventa e OKB -së për të Drejtat e Fëmijëve, Udhëzimet e OKB -së për Kujdesin Alternativ të Fëmijëve dhe kornizat ndërkombëtare siç janë Synimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm janë themelet e programit dhe punës sonë të avokimit.

Ne veprojmë për të drejtat e fëmijëve përmes një sërë veprimesh që synojnë të sigurojnë që të gjithë fëmijët të shohin të drejtat e tyre të plotësuara në mënyrë që ata të jetojnë me dinjitet dhe të lulëzojnë:

• Ne avokojmë për zbatimin e të drejtave të fëmijëve.

• Ne informojmë dhe rrisim ndërgjegjësimin për të drejtat e fëmijëve dhe sfidat me të cilat përballen fëmijët në nevojë.

• Ne bashkëpunojmë me organizatat e tjera kryesore dhe akterët kyç për të promovuar të drejtat e fëmijëve për të arritur ndikimin më të madh të mundshëm për fëmijët.

• Ne ndajmë njohuri dhe formojmë diskutime në lidhje me përmirësimin dhe inovacionin e kujdesit alternativ.

Fëmijët dhe të rinjtë kanë të drejtë të dëgjohen për të gjitha çështjet që i prekin ata në mënyrë që ata të mund të kontribuojnë në mënyrë aktive në formësimin e jetës së tyre dhe të marrin pjesë në zhvillimin e komuniteteve të tyre. Ne inkurajojmë dhe mbështesim të rinjtë që të kenë një zë aktiv dhe të bëhen pjesëmarrës aktiv në proceset e vendimmarrjes.

Pjesëmarrja është një e drejtë themelore dhe një nga parimet udhëheqëse të Deklaratës Universale të OKB -së për të Drejtat e Njeriut. Për fëmijët dhe të rinjtë, Konventa e KB për të Drejtat e Fëmijëve (UNCRC) përcakton të drejtën e tyre për t’u dëgjuar dhe marrë seriozisht nga të rriturit. Kur të rinjtë fuqizohen dhe kanë një zë aktiv, ata mund të kontribuojnë në formësimin e së ardhmes së tyre, si dhe të së ardhmes së komuniteteve në të cilat ata jetojnë.

Ne jemi të përkushtuar të dëgjojmë të rinjtë me të cilët punojmë. Të rinjtë që kanë humbur kujdesin prindëror ose që rrezikojnë ta humbin atë mund të japin njohuri të vlefshme për nevojat dhe përvojat e tyre. Ata mund të japin kontribute jetike në gjetjen e zgjidhjeve për sfidat me të cilat përballen dhe të ndihmojnë në përmirësimin e kujdesit cilësor për fëmijët. Ne gjithashtu punojmë për t’u dhënë të rinjve mundësi për të shprehur mendimet e tyre drejtpërdrejt te vendimmarrësit dhe palët e interesuara, duke u përfshirë në debate globale dhe duke folur në ngjarje ndërkombëtare.

Ne bashkojmë forcat me aktorë të tjerë të njohur të cilët punojnë për të mbrojtur dhe promovuar të drejtat e fëmijëve. Duke punuar së bashku dhe duke gjetur partneritete ne krijojmë ndikimin më të madh të mundshëm në jetën e fëmijëve dhe të rinjve.